ЗАПИС НА ОЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

  Пер­ший крок на шля­ху до оду­жан­ня пацієнта з ор­то­пе­дич­ним або травматологічним за­хво­рю­ван­ням - це консультація фахівця.

  Жи­ве спілкування лікаря з пацієнтом має найбільш інформативний ха­рак­тер для обох сторін, на­да­ю­чи можливість по­пе­редньо оцінити більшість мож­ли­вос­тей лікування, от­ри­ма­ти відповіді на всі пи­тан­ня в роз­гор­ну­то­му вигляді.

  Що потрібно ма­ти з со­бою на першій зустрічі?

  • Всі наявні рентгенологічні знімки, магнітно-резонансної томографії (МРТ) або комп'ютерної томографії (КТ).

  • Ре­зуль­та­ти попередніх об­сте­жень та аналізів.

  • Ви­пис­ки з попередніх місць лікування.

  • Медичні за­пи­си про всіх супутніх за­хво­рю­ван­нях.