МОЯ ПРАКТИКА

Ко­ли пацієнти ви­пи­су­ють­ся з відділення з поліпшенням або здо­ро­ви­ми для ме­не ма­лень­ка пе­ре­мо­га. Це один з аспектів чо­му я став трав­ма­то­ло­гом. Пацієнтка В, 67 років. Три­ва­лий час тур­бу­ва­ла біль і об­ме­жен­ня рухів в пра­во­му пле­чо­во­му суглобі. Курс кон­сер­ва­тив­но­го лікування не дав позитивної динаміки. Про­ве­де­на передопераційнапідготовка і передопераційне пла­ну­ван­ня в ході яко­го вирішено ви­ко­на­ти опе­ра­тив­не лікування в обсязі: од­но­по­люс­ное ен­доп­ро­те­зу­ван­ня пра­во­го пле­чо­во­го суг­ло­ба. У ранньо­му післяопераційному періоді роз­по­ча­то реабілітаційні за­хо­ди які відновили в ко­рот­кий термін працездатність пацієнтки.
До ме­не звер­нув­ся пацієнт після опе­ра­тив­но­го лікування в обласній травматологічній лікарні з при­во­ду то­таль­но­го ен­доп­ро­те­зу­ван­ня пра­во­го колінного суг­ло­ба. З анам­не­зу дізнався що, в післяопераційному періоді двічі був ви­вих гомілки, які вправ­ля­ли відкрито (дру­гий раз з заміною вкла­ди­ша). На мо­мент огля­ду хво­ро­го турбує нестабільність в колінному суглобі і біль при русі. Пацієнту про­ве­де­но передопераційне об­сте­жен­ня, передопераційна підготовка у вигляді судинної і антибактеріальної терапії. У передопераційному плануванні прий­ня­то рішення про вста­нов­лен­ня ревізійної сис­те­ми LCCK пра­во­го колінного суг­ло­ба. Після якої бу­ло про­ве­де­но опе­ра­тив­не втру­чан­ня в об’ємі: ревізійний пов’яза­ний ен­доп­ро­тез пра­во­го колінного суг­ло­ба “LCCK Zimmer”. У зв’яз­ку з нестабільністю зв’яз­ко­во­го апа­ра­ту вста­нов­ле­ний вкла­диш більшого розміру ніж за­зви­чай.
Фо­то 1,2 – первинні рент­ге­ног­ра­ми при пер­вин­но­му огляді.
Фо­то 2,3 – стан шкіри і навколишніх м’яких тка­нин.
Фо­то 5,6 – кон­троль­на рентгенографія в операційній.
Фо­то 7,8 – рентгенографія че­рез 2 тижні після операції (пе­ред ви­пис­кою).
На на­ступ­ну до­бу після операції хво­рий вже сто­яв з опо­рою на про­опе­ро­ва­ну но­гу. Після­операцій­ний і реабілі­тацій­ний пері­оди пройш­ли в пла­но­во­му режимі. За­раз пацієнт пересувається з пов­ним на­ван­та­жен­ням на пра­ву н / кінцівку. Ви­ви­хи гомілки після пов­тор­но­го про­те­зу­ван­ня не пов­то­рю­ва­ли­ся.
Фо­то 1,2,3 – кон­троль­ний огляд че­рез місяць після операції.
Фо­то 4,5 – об­сяг рухів че­рез місяць після операції.
Фо­то 6,7 – кон­троль­ний огляд че­рез 6 місяців з мо­мен­ту операції.
Пацієнт­ка кілька ро­ків то­му бу­ла про­опе­ро­ва­на че­рез час во­на звер­ну­ла­ся до ме­не зі скар­га­ми на біль і від­сут­ність опо­ро­с­по­соб­нос­ти пра­вої н / кінцівки. Бу­ло про­ве­де­но перед­операцій­не об­сте­жен­ня та перед­операцій­на під­го­товка пацієнт­ки, вста­нов­ле­на ​​при­чи­на скарг – пе­ре­лом ніжки ен­доп­ро­те­за і мож­ли­ва неста­біль­ність верт­луж­но­го ком­по­нен­та. В ході перед­операцій­ного пла­ну­ван­ня прий­ня­то рішення про заміну стег­но­во­го і верт­луж­но­го компонен­тів. Потім про­ве­де­но опе­ра­тив­не втру­чан­ня в об’ємі: то­таль­не ревізійне ен­доп­ро­те­зу­ван­ня пра­во­го та­зос­тег­но­во­го суг­ло­ба з ви­ко­рис­тан­ням рівневої трепанації стегнової кістки і уста­нов­кою мо­дуль­но­го стег­но­во­го ком­по­нен­та “Wagner”. Після­операцій­ний і реа­бі­лі­тацій­ний пе­рі­оди пройш­ли в пла­но­во­му режимі.
Фо­то 1 – пер­вин­на рентгенографія.
Фо­то 2 – ви­лу­че­ний стег­но­вий ком­по­нент ен­доп­ро­те­за.
Фо­то 3,4,5 – рентгенографія в післяопераційному періоді.
Фо­то 6,7 рентгенографія під час кон­троль­но­го огля­ду че­рез 2 міс. після операції.
Ре­зуль­тат до і після то­таль­но­го ен­доп­ро­те­зу­ван­ня лівого куль­шо­во­го суг­ло­ба з ви­ко­рис­тан­ням ауг­мен­та Дов­жи­на і об­сяг рухів в правій н / кінцівки відновлені. Те­пер пацієнтка пересувається з пов­ною упевненістю на про­опе­ро­ва­ну но­гу без бо­лю. За­раз пацієнтка готується до ен­доп­ро­те­зу­ван­ня пра­во­го та­зос­тег­но­во­го суг­ло­ба.

Ра­дий був до­по­мог­ти пацієнтові після перенесеної важкої політравми. Для підготовки до опе­ра­тив­но­го втру­чан­ня бу­ло за­сто­со­ва­но 3D мо­де­лю­ван­ня. Пер­шим ета­пом був вста­нов­ле­ний то­таль­ний без­це­мент­ний ен­доп­ро­тез пра­во­го та­зос­тег­но­во­го суг­ло­ба з ревізійним стег­но­вих ком­по­нен­тiв. Че­рез 3 місяці вста­нов­ле­но то­таль­ний ен­доп­ро­тез пра­во­го колінного суг­ло­ба. 
Після операцій бу­ли відновлені дов­га і об­сяг рухів в колінному і та­зос­тег­но­во­му суг­ло­бах.