ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦІЯ


    Вас цікавить по­пе­ред­ня оцінка фахівця, рекомендовані ме­то­ди діагностики або лікування Ва­шо­го за­хво­рю­ван­ня, але Ви найб­лиж­чим ча­сом не мо­же­те прий­ти на оч­ну консультацію ме­дич­но­го за­кла­ду?

    Он­лайн консультація це найк­ра­ще рішення для Вас!

    Це особ­ли­во зруч­но для пацієнтів які зна­хо­дять­ся не в Кра­ма­торсь­ку, але при цьо­му хо­чуть от­ри­ма­ти попередній план лікування або діагностики пе­ред приїздом на оч­ну консультацію.